PREPRAVNÝ PORIADOK

Transtech > PREPRAVNÝ PORIADOK

Back To Homepage

STATUS S , s.r.o., Lipová 10927/21, 03608 Martin Prevádzka: Čs. Armády 8, 03601 Martin
IČO: 44015828, DIČ: 2022560287

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sro, číslo vložky 20333/L

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJDOPRAVY

Článok 1 Základné ustanovenia

 1. Účelom vydania tohto prepravného poriadku je popis rozsahu činností pri zabezpečovaní činnosti spoločnosti a stanovenie právomocí a zodpovedností pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo fyzickými osobami zúčastnenými na preprave, stanovenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave veci podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a jej obsahu. Neupravuje ceny a cenové podmienky. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu vozových a kusových zásielok paletovaného tovaru, sypkých materiálov a ostatných materiálov, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa ďalších ustanovení. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, skaziteľných potravín, nebezpečných vecí, nebezpečných odpadov, tekutých materiálov pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy.
 2. Dopravcom je STATUS S, s.r.o., Lipová 10927/21, 03608 Martin v zmysle § 4 Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
 3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.
 4. Prepravnou povinnosťou dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť. Článok 2
  Rozsah, charakter a druhy prepráv cestnej nákladnej dopravy

1. Dopravca vykonáva len vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu. 2. Charakter vykonávanej cestnej nákladnej dopravy:

a) b) c) d)

celovozové zásielky paletové zásielky

sypké substráty ostatné materiály

3. Za celovozovú zásielku sa považuje zásielka prepravená jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná hmotnosť vozidla alebo bez ohľadu na hmotnosť nákladu, maximálne však do povolenej celkovej hmotnosti vozidla, ak:

a) je ňou využitá ložná plocha vozidla

b) sa preprava koná osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s odosielateľom zásielky alebo preto, že to vyžaduje povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote.

c) ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach.

O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy , ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil zásielku na iné vozidlo.

4. Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku:

a) b)

preprava sypkých substrátov (štrk, piesok, kamenivo, a pod.), preprava drevnej guľatiny,

c)
betónová zmes, a pod.)

preprava iných druhov tovaru na základe objednávok prepravcu (asfaltová zmes,

Článok 3

Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

1. Prepravca si u dopravcu prepravu objednáva. Objednávku môže uplatniť písomne, ústne, mailom alebo telefonicky. Ústnu alebo telefonickú objednávku je potrebné na vyzvanie potvrdiť písomne. Objednávka – zmluva o preprave vecí sa nepoužíva v prípadoch, ak má dopravca so zákazníkom uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave vecí alebo ak to zákazník vylúčil z dôvodu používania jeho vlastného objednávkového systému.

2. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu zmluvy o preprave vecí, najmä

a) označenie strán (prepravca a dopravca), presné adresy, telefón príp. e-mail,

b) opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky,

c) určenie času (čas nakládky, čas vykládky), miesto odoslania, miesto určenia, príp. aj žiadanú trasu dopravnej cesty,

d) odplatu za vykonanú prepravu.

3. K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza okamžikom potvrdenia objednávky prepravcu dopravcom. Objednávka je záväzná pre prepravcu, aj keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu po pristavení vozidla na nakládku má dopravca nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku. Náhrada škody sa vypočíta ako počet vykázaných km od výjazdu vozidla zo stanovišťa po miesto nakládky a spať vynásobený sadzbou za 1 km podľa cenníka platného ku dňu prepravy.

4. Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto poriadkom. Odosielateľ sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí prepravné.

5. Vykonaním prepravy a ostatných úkonov až do miesta určenia uskutočnených na splnenie zmluvy o preprave veci dopravcovi prislúcha prepravné. Výška prepravného a doba splatnosti sa dohodne záznamom v potvrdenej objednávke, t.j. zmluve o preprave veci. Obdobne sa dohodne aj forma úhrady. Okrem prepravného dopravca počíta hotové výdavky potrebné na uskutočnenie prepravy zásielky až do miesta určenia alebo vynaložené z príkazu alebo v záujme odosielateľa alebo ním poverenej osoby.

V prípade omeškania úhrad podľa dohodnutej splatnosti zmluvných strán platí povinná strana úroky z omeškania vo výške 0, 05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6. Odosielateľ zásielky a dopravca sa môžu dohodnúť, či prepravné vyplatí odosielateľ zásielky celkom alebo čiastočne, alebo či prepravné uhradí prijímateľ zásielky.

Ak prepravné má uhradiť prijímateľ zásielky, ale úhradu odmietne, je povinný zaplatiť prepravné odosielateľ zásielky. V takom prípade môže odovzdať zásielku prijímateľovi len so

súhlasom odosielateľa.

Zmluvou opreprave veci dopravca môže byť zaviazaný, že zásielku počas prepravy sprevádza nákladný list.

Článok 4

Práva a povinnosti odosielateľa

1. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.

Zmluva o preprave veci obsahom a náležitosťami vychádza z príslušných ustanovení § 765 až § 773 Občianskeho zákonníka, § 261 a nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Odosielateľ zásielky je povinný odovzdať dopravcovi zásielku v stave spôsobilom prepravy a v stave, aby mohol byť dopravcom riadne zabezpečený proti posunu. Zásielka musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom nakladaní na ostatný spolu prepravovaný náklad nemohla spôsobiť žiadne škody.

3. Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, môže dopravca jej prijatie odmietnuť, zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ povinný uhradiť. Ak je možné nedostatky zásielky odstrániť bez väčších výdavkov, tak je dopravca oprávnený, ale nie je povinný tieto nedostatky na náklady odosielateľa zásielky odstrániť.

4. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody, spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch, alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, vzniknuté z tohto dôvodu, iba ak by závada bola zjavná, lebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemá k tomu výhrady.

5. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu, alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady a ďalšie úradné konania, vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.

6. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania, alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladom liste.

Článok 5 Vylúčenie z prepravy

1. Preprava sa vykonáva s vylúčením nasledovných vecí:

a) b) c) d) e)

1.
zástupcov a zamestnancov a všetkých ostatných osôb, ktoré použije pri uskutočňovaní prepravy, ako za vlastné konanie alebo opomenutie za predpokladu, že títo zástupcovia,

nebezpečných odpadov, nebezpečných vecí, tekutých materiálov, živých zvierat, skaziteľných potravín.

Článok 6
Osobitné povinnosti odosielateľa a prijímateľa a dopravcu

Dopravca zodpovedá za konanie a opomenutie

svojich

zamestnanci alebo ostané osoby konajú v rámci svojich pracovných úloh.

2. Odosielatelia zásielok a prijímatelia zásielok pri opakujúcich sa prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky zabezpečia podmienky pre bezpečnosť práce a zdravia pri práci pri týchto úkonoch. Zabezpečia, aby sa nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia udržiavali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zabezpečiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných na jazdu vozidiel vrátane neverejných príchodových ciest a ich udržiavanie v bezpečne zjazdnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk. Na stálych pracoviskách s veľkým rozsahom ložných operácií sa zriadia nákladové a výkladové rampy a zabezpečí dostatok mechanizačných zariadení ako sú pásové dopravníky, drapáky, mechanizačné lopaty, vysávače, žeriavy, kladkostroje, vysokozdvižné vozíky a pod.

Článok 7

Nakládka, vykládka, nakladacie práce na vozidle

1. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, uskutočňuje nakládku a vykládku odosielateľ a prijímateľ. Pri nesprávnom uložení alebo nesprávnej fixácii zásielky môže vodič odmietnuť zahájiť prepravu až do odstránenia závady.

Článok 8

Hmotnosť zásielky, preťaženie

1. Dopravca je zodpovedný za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej povolenej hmotnosti vozidla.

2. Pri celovozovej preprave je za prípadné preťaženie zodpovedný odosielateľ. Ak sa zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa zásielky, tento znáša všetky škody a náklady, ktoré dopravcovi vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom zásielky v mieste odoslania, tak musí odosielateľ zásielky vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa nevyhovie požiadavke dopravcu na vyloženie nadváhy, alebo sa zistí preťaženie vozidla z dôvodov na strane odosielateľa zásielky až počas prepravy, tak sa vykoná vyloženie nadváhy na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky, alebo všetky náklady spojené s prepravou preťaženého vozidla znáša odosielateľ.

3. O vyložení nadváhy, ktoré vykonal dopravca, je potrebné odosielateľa zásielky v každom prípade informovať a zaznamenať to do prepravného listu.

4. Ak sa v prípade podľa ods. 2 vykoná vyloženie nadváhy, ďalšia preprava vyloženej nadváhy podlieha novej prepravnej zmluve.

Článok 9

Čas čakania

1. Pre čas čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke alebo vykládke až do ukončenia nakládky alebo vykládky a odovzdanie potrebných dokumentov vodičovi odosielateľom.

2. Za každých začatých 15 min. je dopravca oprávnený účtovať zadávateľovi prepravy poplatok podľa cenníka platného pre autodomiešavač a nákladné vozidlá.. Ďalej zodpovedá zadávateľ prepravy za výšku škody spôsobenú dopravcovi neskorým naložením alebo vyložením zásielky.

Článok 10

Prekážky prepravy a dodania

1. Ak nastanú prekážky prepravy zásielky, ktoré je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, tak sa zásielka prepraví na základe dohody s odosielateľom prijímateľovi zásielky obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou. Zvýšené dovozné podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez obchádzkovú trasu a táto bola s odosielateľom zásielky dohodnutá.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých je začiatok alebo pokračovanie prepravy dočasne alebo trvalo zamedzené, musí dopravca odosielateľa zásielky požiadať o pokyn. Odosielateľ zásielky môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. Ak na strane dopravcu nie je zavinenie prekážky, tak má nárok na dovozné za ubehnutú trasu a iné poplatky za vykonané vedľajšie a iné úkony.

3. Ak nedá odosielateľ zásielky v priebehu primeraného termínu žiadny splniteľný pokyn, dopravca zásielku uskladní. Od časového bodu odoslania odosielateľ zásielky hradí náklady za skladné a zdržné.

4. Ak je odstránená prekážka v preprave pred príchodom pokynu odosielateľa, tak sa zásielka dopraví na miesto určenia bez toho, aby sa čakalo na pokyny. Odosielateľa zásielky je potrebné o tomto upovedomiť.

5. Ak nie je po príchode zásielky na mieste určenia prijímateľ zásielky zastihnuteľný, alebo odmietne prijatie, tak dopravca musí neodkladne odosielateľa zásielky o príčine prekážky upovedomiť a vyžiadať si jeho pokyn. Odosielateľ môže zápisom v prepravnom liste požadovať, že má byť na svoje náklady, faxom alebo telefonicky informovaný o prekážke dodania, alebo že zásielka má byť v takomto prípade dodaná v mieste určenia inému prijímateľovi, ako je uvedený v prepravnom liste. Odosielateľ zásielky môže zmocniť v prepravnom liste k udeľovaniu pokynov aj tretiu osobu a nariadiť, že dopravca musí túto poverenú osobu bezprostredne informovať a vyžiadať si jej pokyn.

6. Ak nie je možné odosielateľa zásielky alebo zmocnenca uvedeného v prepravnom liste informovať, alebo ak odosielateľ alebo zmocnenec s udelením pokynu otáľa alebo je pokyn nevykonateľný, tak môže byť zásielka desponovaná v sklade na nebezpečie a náklady odosielateľa zásielky.

7. Ak bola odstránená prekážka dodania, bez toho, aby prišiel iný pokyn odosielateľa zásielky alebo jeho zmocnenca, pokiaľ mu už bola prekážka oznámená, je potrebné o tom odosielateľa zásielky informovať.

Článok 11

Zodpovednosť dopravcu

1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania príjemcovi, pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri vynaložení maximálneho úsilia a odbornej starostlivosti.

2. Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou chybou alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.

3. Za škodu na zásielke nezodpovedá dopravca, ak preukáže, že bola spôsobená : a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

 1. b)  vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku, alebo
 2. c)  vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na

prepravu, a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná. Ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.

Na takto vzniknutých škodách je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

Pokiaľ sa jedná o medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu pokiaľ nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia dopravcom v dobrom zjavnom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.

4. Dopravca je povinný urýchlene podať správu odosielateľovi o škode na zásielke vzniknutej počas prepravy do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na jej vydanie dopravcovi je povinný túto správu odovzdať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

Pri strate alebo zničení zásielky dopravca je povinný nahradiť jej cenu, ktorú mala zásielka v čase jej odovzdania na prepravu.

5. Príjemca, ak zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí ten, kto má dispozičné právo je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis.

Pri nárokoch na náhradu škodu je potrebné podať z miesta nároku potrebné doklady o príčine a výške škody – najmä nákladný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby poškodený predložil faktúry, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet výšky škody a iné doklady dokazujúce nárok na náhradu.

Ostatné rieši Reklamačný poriadok dopravcu.

6. Pokiaľ nie je možné zásielku dodať prijímateľovi ani vrátiť odosielateľovi dopravca je oprávnený zásielku zlikvidovať.

O zamýšľanej likvidácii musí dopravca neodkladne a písomne upovedomiť vlastníka zásielky. Dopravca k likvidácii prikročí po uplynutí 5-ich dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia. Zásielku, ktorú vzhľadom na jej povahu a stav nemožno uskladniť (rýchlo sa kaziacu, a pod.) dopravca môže podľa jej stavu likvidovať i v kratšej dobe.

O likvidácii zásielky dopravca spíše zápisnicu a upovedomí o tom odosielateľa aj prijímateľa zásielky. Z výťažku likvidácie sa prednostne uhradia náklady dopravcovi plynúce zo zmluvy o preprave veci, prípadný zvyšok výťažku vydá oprávnenému. Pre premlčanie nárokov z likvidácie sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Článok 12 Prepravné listiny

1. Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Riadne vyplnenú prepravnú listinu je povinný odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky poskytnúť dopravcovi a po zapísaní dopravcom /napr. do nákladného listu/ ich podpisom potvrdiť alebo sa dopravca môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

2. Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi spolu so zásielkou, ak nebolo dohodnuté inak. 3.Prepravnou listinou v cestnej nákladnej doprave je:

a) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam b) nákladný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom d) denný záznam o prevádzke vozidla – STAZ-ka

4. Prepravná listina – denný záznam o prevádzke vozidla musí obsahovať najmenej tieto údaje:

a) názov – meno – odosielateľa a príjemcu
b) obvyklé pomenovanie obsahu záýsielky a jej obalu
c) počet kusov
d) celkoú hmotnosť zásielky
e) miesto nakládky a miesto vykládky
f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom.

5. Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre opakované prepravy z toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre opakované prepravy pre toho istého odosielateľa opakujúce sa za zásadne rovnakých podmienok, ako aj prepravy vo vnútri závodov a obvodov stavenísk môže odosielateľ dohodnúť použitie jednej prepravnej listiny pre celú smenu vozidla . Predpokladom dohody je, že odosielateľ zaisté vhodným spôsobom kontrolu jednotlivých prepráv. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.

6. Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

Článok 13

Ako postupovať v prípade nehody a iných mimoriadnych udalostí

1. Postup pri dopravných nehodách a likvidácia následkov je závislá na rozsahu nehody, t.j. na stupni poškodnia vlastného vozidla a prípadných ďalích vozidiel iných účastníkov nehody, poškodenia iného majetku (cestného zariadenia a pod.) a hlavne na zranení osôb a ich schopnosti jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá stavu vecí po nehode.

2. Ak bolo nevyhnutné kvôli vyprosteniu zranených osôb pohybovať po nehode s vozidlami, je nutné zaistiť stopy konečného postavenia vozidiel po nehode a zapísať si mená a adresy svedkov nehody, prípadne evidenčné čísla ich vozidiel.

3. Postup vodiča, resp. posádky vozidla, ktorá sa zúčastnila dopravnej nehody vychádza z § 50 Zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komu nikáciách v znení neskorších predpisov. Základnou povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody je:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo

b) zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovejlátky po nehode v čase, keď by bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj

alebo užil inú návykovú látku.
4. Povinnosti účastníka dopravnej nehody sú nsledovné:

a) vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody

b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc

c) vykonať potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou

d) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel hromadnej prepravy osôb

e) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody

f) bezodkladne a pokiaľ možno na mieste upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola

pri nehode spôsobená hmotná škoda a oznámiť im svoje osobné údaje, a ak to nie je

možné, oznámiť spôsobená škoda na je jeho vodič, ktorý

ich prostredníctvom policajného zboru nemusí to oznámiť, ak bola vozidle vrátane prepravovaných vecí a účastníkom dopravnej nehody je spôsobilý takého upovedomenie vykonať.

5. Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné látky alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných veci alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom , účastník dopravnej nehody je povinný:

a) ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi

b) zotrvať na mieste dopravnej nehody až po príchod policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení

dopravnej nehody

c) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou

musí zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby, alebo na obnovenie premávky predovšetkým vozidiel hromadnej prepravy osôb, účastník dopravnej nehody je povinný vyznačiť situáciu a stopy.

6. Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla výšku ustanovenú v odseku 5, účastníci dopravnej nehody sú povinní postupovať podľa odseku 5, len ak sa výslovne nedohodlo inak.

7. Posádka je náležite poučená ako postupovať v prípade požiaru vozidla. Vozidlá sú vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi.

8. Dopravca má v prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie jeho vozidlami povinnosť bez meškania odstrániť znečistenie alebo poškodenia a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Ak odstránenie znečistenia alebo poškodenia nie je v jeho možnostiach, je povinný to nahlásiť správcovi komunikácie a uhradiť mu následné náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením do pôvodného stavu.

Článok 14

Platnosť prepravného poriadku

Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom vydania licencie, t. j. dňom 26.7.2013 Každý prepravca – objednávateľ prepravy je povinný pred podpisom Zmluvy o preprave vecí sa s týmto poriadkom oboznámiť.

V Martine 26.7.2013

Najnovšie komentáre

  Archív

  Kategórie

  • Žiadne kategórie