Obchodné podmienky

Transtech > Obchodné podmienky

Produkty

Všeobecné obchodné podmienky
internetového obchodu pre fyzické osoby – spotrebiteľov
(ďalej len „VOP“)

I. ÚDAJE O PREDÁVAJÚCOM

PREDÁVAJÚCI:

Názov:  STATUS S, s.r.o.
Sídlo: Lipová 10927/21, 036 08 Martin – Priekopa, Slovensko
Prevádzka: Československej armády 8, 036 01 Martin
Zápis: OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 20333/L 
IČO: 44 015 828
DIČ: 2022560287
IČ DPH: SK2022560287
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Č.ú./kód: 2948067022/1100
IBAN: SK09 1100 0000 0029 4806 7022
SWIFT: TATRSKB
Tel. kontakt: 0911 504 820
Email:  transtech.status@gmail.com
(ďalej len „Predávajúci“)


Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   

Informácia o možnosti podávania podnetov a sťažností

V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, pripomienok, podnetov a sťažností sa môže Kupujúci obrátiť na Predávajúceho zaslaním emailu na emailovú adresu Predávajúceho: transtech.status@gmail.com alebo poštou na adresu: Lipová 10927/21, 036 08 Martin – Priekopa.


 II. ZÁKLADNÉ POJMY

 1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu Transtech.sk umiestneného na doméne www.trasntech.sk, ktorým je obchodná spoločnosť Status S s.r.o. (ďalej len „Internetový obchod“ alebo „Internetová stránka“).
 2. Kupujúci je fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim (ďalej len „Kupujúci“) a je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s Predávajúcim. Kupujúcim sa na účely týchto VOP pre fyzické osoby – spotrebiteľov rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právnických osôb sa týkajú osobitné práva a podmienky, uvedené vo VOP pre podnikateľov, právnické osoby a veľkoobchod. 
 3. Zmluvnými stranami sú Predávajúci a Kupujúci (spolu ďalej len „Zmluvné strany“).
 4. Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby Predávajúceho, ktoré sú obsiahnuté v ponuke Internetového obchodu Predávajúceho (ďalej len ako „Tovar“).
 5. Objednávka je návrh Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj Tovaru (ďalej len ako „Objednávka“).
 6. Za účelom upovedomenia Kupujúceho je Kupujúcemu bezprostredne po odoslaní Objednávky automaticky zaslané oznámenie o zaevidovaní Objednávky do elektronického systému Predávajúceho (ďalej len „Oznámenie o zaevidovaní objednávky“). Toto Oznámenie má len informatívny charakter a ktoré sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky.
 7. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, predmetom ktorej je odplatný predaj Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP, reklamačný poriadok, poučenie o možnosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“ alebo „Kúpna zmluva“).
 8. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim (akceptovaním Objednávky) formou e-mailového potvrdenia Predávajúcim o akceptovaní Objednávky, ktoré nasleduje po predchádzajúcom zaevidovaní Objednávky a je označené ako potvrdenie objednávky (ďalej len „Potvrdenie objednávky”). Časový okamih uzavretia Kúpnej zmluvy predstavuje doručenie Potvrdenia objednávky Kupujúcemu. Kúpna zmluva nie je uzatvorená momentom odoslania Objednávky. 
 9. Kúpnou cenou sa rozumie cena za Tovar uvádzaná v mene Slovenskej republiky v € (v mene EUR).


III. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP obchodnej spoločnosti Status S s.r.o., so sídlom Lipová 10927/21, 036 08 Martin, IČO: 44015828, DIČ: 2022560287, IČ DPH: SK2022560287, zapísanej v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 20333/L, telefonický kontakt: +421911504820, emailové spojenie: transtech.status@gmail.com (ďalej len „Predávajúci“), podrobnejšie upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 2. Tieto VOP sú dostupné na Internetovej stránke Predávajúceho: www.transtech.sk v sekcii označenej ako „Obchodné podmienky“ a tvoria súčasť Internetového obchodu.
 3. Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z.z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane OU a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.
 4. Konkrétne vlastnosti Tovaru, ako aj spôsob použitia a údržby, prípadné nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia alebo údržby Tovaru, podmienky uchovávania a skladovania Tovaru, sú uvedené pri každom ponúkanom Tovare.


IV. REGISTRÁCIA KUPUJÚCEHO

 1. Kupujúci nie je povinný byť registrovaný na Internetovej stránke Predávajúceho. Registrácia Kupujúceho je dobrovoľná a bezplatná (ďalej aj ako „Registrácia“). 
 2. Pri Registrácii je potrebné pravdivo, presne a úplne vyplniť nasledovné údaje: meno a priezvisko Kupujúceho a emailová adresa Kupujúceho (ďalej len ako „Registračné údaje“). Pri Registrácii Kupujúci zároveň zadá heslo, ktoré bude používať na účely prihlásenia do svojho účtu.
 3. Registrácia sa považuje za riadne vykonanú, ak je doručená do elektronického systému Predávajúceho a obsahuje všetky požadované Registračné údaje Kupujúceho. 
 4. Po úspešnej Registrácii sa Kupujúci môže prihlásiť do svojho účtu vytvoreného na Internetovej stránke (ďalej len ako „Účet“). Kupujúci zrealizuje každé ďalšie prihlásenie do Účtu vyplnením prihlasovacieho mena (emailovej adresy) a hesla, ktoré uviedol pri svojej emailovej registrácii (ďalej len ako „Prihlasovacie údaje“). Prihlasovacie údaje sú dôverné. 
 5. Kupujúci zodpovedá za presnosť, pravdivosť a priebežnú aktualizáciu všetkých svojich Registračných údajov. V prípade akejkoľvek zmeny Registračných údajov Kupujúci pri svojom najbližšom prihlásení do Účtu Registračné údaje aktualizuje. 
 6. Za všetky úkony realizované prostredníctvom Účtu na Internetovej stránke zodpovedá v celom rozsahu Kupujúci, na ktorého je Účet zaregistrovaný. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho Registračných údajov treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je Predávajúci oprávnený Účet zablokovať a prípadne vyzvať Kupujúceho k zmene jeho Prihlasovacích údajov. 
 7. Predávajúci nezodpovedá za následky spôsobené Kupujúcemu a/alebo tretím osobám v dôsledku:
  1. uvedenia nepresných, nepravdivých alebo neúplných Registračných údajov alebo objednávacích údajov Kupujúceho, 
  2. neaktualizovania Registračných údajov Kupujúceho v čase po jeho Registrácii,
  3. sprístupnenia Prihlasovacích údajov, Registračných údajov a/alebo objednávacích údajov uvedených v Nákupnom košíku zo strany Kupujúceho tretím osobám.
 1. Predávajúci je oprávnený bez udania dôvodu kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho, Účet Kupujúceho zrušiť. Predávajúci pristúpi k zrušeniu Účtu Kupujúceho predovšetkým, ak Kupujúci vykonáva akékoľvek činnosti majúce nepriaznivý vplyv na funkčnosť a účelnosť Internetovej stránky Predávajúceho. V prípade existencie duplicitných Účtov Kupujúceho je Predávajúci oprávnený zrušiť všetky Účty Kupujúceho a/alebo ponechať len jeden unikátny Účet vzťahujúci sa k osobe Kupujúceho
 2. Registrácia Kupujúceho zaniká ukončením poskytovania Služby zo strany Predávajúceho a smrťou Kupujúceho. Zánik a/alebo zrušenie Registrácie nemá žiadny vplyv na tie ustanovenia VOP, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu ostať v platnosti aj na čas po zrušení alebo zániku Registrácie.


V. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Tovar uvedený na Internetovej stránke Predávajúceho nepredstavuje záväznú ponuku Predávajúceho voči Kupujúcemu na kúpu Tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Pre uzavretie Kúpnej zmluvy je nutné, aby Kupujúci odoslal Objednávku a aby došlo k akceptovaniu tejto Objednávky Predávajúcim formou Potvrdenia objednávky v zmysle bodu 8 čl. II týchto VOP. Predávajúci negarantuje dostupnosť Tovaru nachádzajúceho sa na Internetovej stránke. Dostupnosť Tovaru je vždy viazaná na aktuálne skladové zásoby Predávajúceho – v prípade, ak Tovar nie je možné dodať (Tovar nie je na sklade), Predávajúci túto informáciu uvedie na Internetovej stránke pri možnosti vložiť Tovar do košíka. 
 2. Kupujúci vykonáva Objednávku prostredníctvom Internetovej stránky. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie Objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.
 3. Objednávka musí vždy obsahovať:
  1. meno a priezvisko Kupujúceho,
  2. Adresu Kupujúceho,
  3. presný názov Tovaru /kód Tovaru,
  4. Počet kusov Tovaru,
  5. Prípadnú personalizáciu Tovaru v zmysle bodu 10 čl. II týchto VOP (napr. gravírovanie),
  6. zvolený spôsob platby a dopravy,
  7. adresu pre doručovanie, 
  8. telefónne číslo, e-mailovú adresu Kupujúceho.
 4. Bezprostredne po odoslaní Objednávky Kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané Oznámenie o zaevidovaní objednávky (bod 6, čl. II týchto VOP) a všetky ďalšie informácie súvisiace s Objednávkou Kupujúceho. 
 5. Kúpna zmluva je uzatvorená Potvrdením objednávky v zmysle bodu 8 čl. II VOP. Nepotvrdená Objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná.
 6. Predávajúci je v prípade pochybností o vážnosti a pravosti Objednávky oprávnený overiť si vážnosť a pravosť Objednávky (telefonicky alebo písomne), napr. ak Objednávka je nad 150,- EUR a/alebo Tovar sa má dodať mimo územia Slovenskej republiky. V prípade odmietnutia overiť si vážnosť a pravosť Objednávky Kupujúcim, sa Objednávka považuje za neplatnú. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedenom prípade nemôže Kúpna zmluva platne vzniknúť.
 7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, kedy bolo Kupujúcemu doručené Potvrdenie záväznej Objednávky zo strany Predávajúceho po predchádzajúcom Oznámení o zaevidovaní objednávky a po overení dostupnosti Tovaru, platných cien a termínu dodania Tovaru požadovaného Kupujúcim. 
 8. Predávajúci bezodkladne po uzavretí Zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním Tovaru, poskytne Kupujúcemu Potvrdenie objednávky na trvanlivom nosiči.
 9. Záväzné Potvrdenie objednávky obsahuje najmä: 
  1. údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), kontaktné údaje Predávajúceho,
  2. Údaje o Kupujúcom (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt a/alebo emailová adresa),
  3. údaje o názve a špecifikácii Tovaru, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy,
  4. údaje o cene Tovaru a/alebo iných služieb, 
  5. údaj o dodacej lehote Tovaru, 
  6. názov a údaje o mieste, kde má byť Tovar dodaný,
  7. údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy Tovaru na dohodnuté miesto doručenia Tovaru pre Kupujúceho, 
  8. celkovú cenu Tovaru alebo služby, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a pod.,
  9. platobné podmienky, dodacie podmienky a lehotu, dokedy bude tovar doručený,
  10. iné zákonom stanovené náležitosti, najmä poučenie o práve odstúpiť od Zmluvy, formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktoré budú tvoriť prílohu Potvrdenia objednávky.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy (k Potvrdeniu objednávky v zmysle bodu 8 čl. II VOP) medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná Tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedenom prípade nemôže Kúpna zmluva platne vzniknúť.
 2. V prípade zistenia vyššej ceny má Predávajúci povinnosť vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka, a to pred odoslaním Potvrdenia objednávky Predávajúcim. Až udelením súhlasu Kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. 
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť Kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude Kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže Kúpna zmluva platne vzniknúť.
 4. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním Objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
 5. Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní Objednávky, ibaže by sa Zmluvné strany dohodli inak.
 6. Odoslaním Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Ďalej Kupujúci odoslaním Objednávky berie na vedomie, že Objednávka je spojená s povinnosťou platby. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením Objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. 
 7. Kupujúci má právo zrušiť Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou Tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.
 8. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá Tovar a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru. Kúpnou zmluvou sa Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po prevzatí Tovaru, ktorému predchádza uhradenie kúpnej ceny za Tovar.


VI. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Všetky ceny uvedené u jednotlivých Tovarov sú zmluvné, platné a konečné. V detaile jednotlivých Tovarov sú ceny uvádzané aj bez DPH aj s DPH a sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie Tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním Objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v Objednávke a v Potvrdení objednávky.
 2. Akciové ceny platia do vypredania zásob Tovaru, na ktorý sa akciová cena vzťahuje alebo po dobu časovo určenú.
 3. Kupujúci má po dohode s Predávajúcim možnosť zaplatiť kúpnu cenu niektorým z nižšie uvedených spôsobov: 
  1. pred dodaním Tovaru: prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) v dobe splatnosti uvedenej na faktúre;
  2. pri prevzatí Tovaru, a to na dobierku alebo priamo prepravcovi (pri využití prepravcu).
  3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním Tovaru je cena splatná do troch dní od Potvrdenia objednávky podľa bodu 8 čl. II týchto VOP. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho.
  4. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou ceny Tovaru je Predávajúci oprávnený pozastaviť dohodnuté dodanie Tovaru, a to až do okamihu úhrady splatného záväzku Kupujúceho.


VII. DODACIE PODMIENKY

 1. Doba dodania Tovaru vždy závisí od jeho aktuálnej dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri Tovare, platí, že Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar, ktorý je skladom najneskôr do 30 dní, v závislosti od zvoleného spôsobu platby. Zvyčajná dodacia lehota pre Tovar skladom je však 3 až 5 dní. 
 2. Tovar, ktorý je skladom, Predávajúci obvykle odovzdáva dopravcovi do 3 pracovných dní od Potvrdenia objednávky (v prípade zaslania Tovaru na dobierku), prípadne od pripísania platby na účet Predávajúceho (v prípade bezhotovostnej platby). 
 3. Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený dokumentmi potrebnými pre prevzatie a užívanie Tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, tieto dokumenty sú poskytované v slovenskom jazyku.
 4. Dodaním Tovaru podľa týchto VOP sa rozumie okamih, kedy je Tovar doručený Kupujúcemu. Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať Tovar, táto skutočnosť za nepovažuje za nesplnenie povinnosti Predávajúceho dodať Tovar, ani za odstúpenie od Zmluvy Kupujúcim. 
 5. Ak je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, Kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním. 
 6. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade, ak Kupujúci Tovar bezdôvodne neprevezme. Týmto konaním Kupujúci porušil svoju povinnosť prevziať objednaný Tovar a Predávajúci má nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním Tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré vzniknú Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia Tovaru. Pri určovaní výšky náhrady škody, Predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania Tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej Objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Právo Predávajúceho odstúpiť od zmluvy tým nie je dotknuté. 
 7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil. Na Kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody prevodom vlastníckeho práva na Kupujúceho, t.j. nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho.
 8. Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní Tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s Kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, Kupujúcemu sa odporúča, aby s prepravcom spísal škodový záznam. Záznam o rozsahu a povahe poškodenia zásielky je povinný vyhotoviť dopravca za prítomnosti a na žiadosť Kupujúceho.
 9. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu: transtech.status@gmail.com. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s Kúpnou zmluvou.


VIII. POPLATKY ZA DOPRAVU

 1. Cena dopravy je obvykle uvedená v rámci procesu Objednávky (v nákupnom košíku) a v Potvrdení objednávky.. 
 2. Obvyklá cena dopravy Tovaru kuriérom na adresu v rámci Slovenskej republiky je:
  1. pri Objednávke do 250 Eur bez DPH (300 Eur s DPH) sú účtované dopravné náklady 3,5 Eur s DPH.
  2. pri Objednávke nad 250 Eur bez DPH (300 Eur s DPH) dopravné náklady nebudú účtované.
 3. Príplatok pri doručení na dobierku je  0,9 Eur bez DPH (1,08 Eur s DPH).


IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Predávajúci je povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, aby uspokojil požiadavky Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za Tovar dohodnutú v Zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy, a to prevodom na účet určený Kupujúcim.
 2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny  za Tovar dlhšie ako 4 týždne.
 3. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať Tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Predávajúceho e-mailom, listom alebo na inom tzv. trvanlivom nosiči, a to spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Kupujúci môže na tento účel použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je Kupujúcemu zaslaný elektronicky na emailovú adresu a ktorý je uvedený v Internetovom obchode tu.
 4. Kupujúci má povinnosť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu; lehotu na vrátenie Kupujúci zachová, ak Tovar odovzdá na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 
 5. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný a poškodený alebo neúplný alebo hodnota Tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy Tovaru a/alebo uvedenia Tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty Tovaru a Kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
 6. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný Tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za Tovar pred tým, ako mu bol Tovar od Kupujúceho doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Predávajúci vráti Kupujúcemu platby podľa tohto odseku rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. 
 7. Pri odstúpení od Zmluvy Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.
 8. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
  3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,
  6. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.


X. OCHRANA OBCHODNÉHO TAJOMSTVA PREDÁVAJÚCEHO A DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že o všetkých dôverných a utajovaných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy, budú zachovávať mlčanlivosť, s výnimkou prípadu, že by dodržanie povinnosti mlčanlivosti znamenalo porušenie povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu. O takejto skutočnosti sa Zmluvné strany zaväzujú vopred písomne informovať. 
 2. Za dôverné a utajované informácie v zmysle bodu 1 čl. X týchto VOP považujú všetky informácie, ktoré sú tak označené alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy, resp. pokiaľ môžu v prípade zverejnenia spôsobiť Predávajúcemu ujmu, bez ohľadu na to, či majú povahu osobných, obchodných, technických, či iných informácií. Kupujúci zaväzuje tieto informácie uchovávať ako dôverné, najmä neposkytnúť ich bez súhlasu Predávajúceho inej osobe, nevyužiť je na iný účel, než na plnenie Zmluvy a nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.
 3. Povinnosť mlčanlivosti zostáva zachovaná aj po plnení Kúpnej zmluvy. 
 4. Pri preukázanom porušení povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku je poškodená Zmluvná strana oprávnená požadovať náhradu vzniknutej škody.


XI. VADY TOVARU A REKLAMÁCIA

 1. Záruka, práva zo záruky a reklamačné konanie sa spravuje osobitným dokumentom, ktorým je reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho v sekcii Reklamačný poriadok a tvorí súčasť týchto VOP.
 2. Práva Kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ust. § 619 až 627 Občianskeho zákonníka). 
 3. Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia Predávajúci postupuje v súlade s Reklamačným poriadkom Predávajúceho. Pred odoslaním reklamácie sa Kupujúci s Reklamačným poriadkom dôkladne oboznámi.
 4. Predávajúci informuje Kupujúceho o platforme internetového systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni Európskej únie (ďalej len „platforma ODR“). Platforma ODR sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Predávajúci informuje Kupujúceho o možnosti obrátiť sa na Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad (ďalej len „S.O.S“). Kontaktné údaje S.O.S sú: Bajkalská 2335/3, Poprad, 05801, info@sospotrebitelov.sk.


XII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Predávajúci je povinný:
  1. na základe potvrdenej Objednávky dodať Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, 
  2. pripraviť Tovar na prepravu spôsobom potrebným pre uchovanie a ochranu Tovaru,
  3. zabezpečiť, aby dodaný Tovar bol doručený nepoškodený a spĺňal platné právne predpisy t.j. odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky dokumenty potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie dokumenty predpísané platnými právnymi predpismi (napr. daňový doklad).
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za objednaný Tovar.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť Kupujúceho alebo osoby poverenej na prevzatie Tovaru.
 4. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať Tovar,
  2. zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru, ak nebolo dohodnuté inak,
  3. nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho a postupovať v súlade s čl. X týchto VOP,
  4. potvrdiť v dodacom liste (alebo u prepravcu prepravný list) prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 5. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v záväznom Potvrdení objednávky.


XIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Alternatívne riešenie sporov (ďalej len „ARS“) môže využiť len Kupujúci spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorý vyplýva z Kúpnej zmluvy, pričom hodnota sporu presahuje sumu 20,- Eur. 
 2. Ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu protredníctvom emailu na adresu trastech.status@gmail.com. 
 3. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“). V zmysle ust. § 3 zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „Zákon ARS“) sú subjektami ARS orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby zapísaná v zozname subjektov ARS, ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk).
 4. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


XIVZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci pri uzavretí Kúpnej zmluvy s Kupujúcim spracúva osobné údaje Kupujúceho v súlade so Zákonom o OOÚ. Informácie o spracovaní osobných údajov sú umiestnené na Internetovej stránke Predávajúceho v sekcii Zásady spracovania a ochrany osobných údajov. Zásady spracúvania osobných údajov a poučenie o právach sú upravené v tomto dokumente. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný Predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať Predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.
 2. Uzavretá Kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
 3. Ak vzťah súvisiaci s použitím Internetového obchodu Predávajúceho alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (cudzí) prvok, Zmluvné strany sa súhlasia s rozhodným právom podľa slovenského právneho poriadku. 
 4. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, majú ustanovenia písomnej Kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. 
 5. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky súvisiace s plnením Zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.
 6. V prípade, ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac približuje neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať Zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou.
 7. Odoslaním Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, vrátane reklamačného poriadku, a súhlasí s tým, že tieto ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky Kúpne zmluvy, uzavreté v Internetovom obchode a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli inak. Ďalej Kupujúci odoslaním Objednávky berie na vedomie, že Objednávka je spojená s povinnosťou platby. Na tieto VOP a reklamačný poriadok je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením Objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Kupujúcemu by nemali vzniknúť náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy a Kupujúci nemá námietky voči ich použitiu.
 8. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia Kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 9. Predávajúci vyhlasuje a Kupujúci používaním Internetovej stránky výslovne berie na vedomie, že Predávajúci je výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva vzťahujúceho sa k Internetovej stránke, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, ochrannej známky, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah (ďalej len „Obsah stránky“) a predovšetkým je oprávnený udeľovať súhlas na akékoľvek použitie Obsahu stránky v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“).
 10. Tieto VOP sú platné a účinné od 01.08.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnky VOP vstupujú do účinnosti dňom ich uverejnenia na Internetovej stránke Predávajúceho. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť.


V Martine, dňa 01.08.2020